ปฏิทินกิจกรรม

หน้าหลัก

เมืองด่านขุนทด

อำเภอด่านขุนทด มีประวัติเท่าที่รวบรวมค้นหาหลักฐานได้ ในด้านตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ   สืบเชื้อสายปกครองดูแลด่านขุนทด คอยเก็บส่วย อากรไปยังแขวงสันเทียะ มีพระเสมารักษาเขตเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาด่าน โดยมีที่ทำการอยู่ที่วัดโพธิ์ชุมพล (วัดโคกรักษ์) ต่อมาพระเสมารักษาเขตถึงแก่อนิจกรรมพระประเวชเข้มแข็ง บุตรชายได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน  ต่อมาในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง  ชุมชนด่านขุนทดจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ร.ศ.๑๒๗)  เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ ได้ย้ายที่ทำการจากวัดโพธิ์ชุมพล (บ้านโคกรักษ์)  มายังบริเวณตะวันตกของโรงเรียนบ้านหาญในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านหาญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพันชนะ ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทด มีประวัติเท่าที่รวบรวมค้นหาหลักฐานได้ ในด้านตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ สืบเชื้อสายปกครองดูแลด่านขุนทด คอยเก็บส่วย อากรไปยังแขวงสันเทียะ มีพระเสมารักษาเขตเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาด่าน โดยมีที่ทำการอยู่ที่วัดโพธิ์ชุมพล (วัดโคกรักษ์) ต่อมาพระเสมารักษาเขตถึงแก่อนิจกรรมพระประเวชเข้มแข็ง บุตรชายได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน  ต่อมาในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง  ชุมชนด่านขุนทดจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ร.ศ.๑๒๗)  เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ ได้ย้ายที่ทำการจากวัดโพธิ์ชุมพล (บ้านโคกรักษ์)  มายังบริเวณตะวันตกของโรงเรียนบ้านหาญในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านหาญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอพันชนะ ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอด่านขุนทด