ปี 2564

นม 0718/4349 ลว 28 กย 64 แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า https://drive.google.com/file/d/1p2iBG1Z_txAFzNxBY-bRCAIIilbN-7×1/view?usp=sharing

นม 0718/4293 ลว 23 กย 64 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1KySb4KM1Zc6xpwt4vhCPpwuDQqMQhTi7/view?usp=sharing

นม 0718/4149 ลว 13 กย 64 โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1xj3YnSSl_gtzkL3UPc55oMEr-aO4PJq2/view?usp=sharing

นม 0718/4148 ลว 13 ก.ย. 64 แจ้งประกาศบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า https://drive.google.com/file/d/1U-skvjB4zMLre4lXdgS-f6pglZkpouip/view?usp=sharing

นม 0718/4147 ลว 13 กย 64 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 https://drive.google.com/file/d/1FrD3lTcxeI6azcbaURB_rpeyfZChtdcR/view?usp=sharing

นม 0718/4067 ลว 8 ก.ย. 64 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ ประจำปี 2564https://drive.google.com/file/d/1B_opyQRbP-A6FtK_2pNXHYVXzfQnzI8D/view?usp=sharing