กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 9 มิถุนายน 2563

อำเภอด่านขุนทด ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2. ภารกิจ: กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
3. วัน เวลา : วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
4. สถานที่: โรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
5. รายละเอียด : ภายใต้การอำนวยการของ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลด่านขุนทด สระจรเข้ หนองบัวละคร ด่านใน ด่านนอกกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ปรับพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 450 คน
6.ผลการปฏิบัติงาน: บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลด่านขุนทดแห่งใหม่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน