นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ การเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick off เอามือสามัคคี หิ้วปิ่นโต ร่วมแรงปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more